Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Lễ tổng kết 2011

Đại hội cổ đông 28/03/2011

Lễ ra mắt

Thủy điện sơn la