sinh nhật 10 năm ngày thành lập Công ty (08/10/2010-08/10/2020)

Họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Lễ tổng kết 2011

Đại hội cổ đông 28/03/2011

Lễ ra mắt

Thủy điện sơn la