THÔNG BÁO THAY ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

          Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á (Nam Á) xin gửi tới Quý khách hàng và đối tác lời chào trân trọng, hợp tác và lời chúc sức khỏe.

          Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Quốc Hội đã thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15(tải về). Kể từ ngày 01/01/2023, Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 sẽ có hiệu lực thay thế cho các luật kinh doanh bảo hiểm gồm: Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 (tải về) ngày 09/12/2000; Luật số 61/2010/QH12(tải về); Luật số 42/2019/QH14 (tải về) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Chi tiết một số quy định của luật mới như sau:

I.               Hiệu lực thi hành:

 Khoản 2 Điều 156 về Hiệu lực thi hành của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15:

- Khoản 3 Điều 86khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản 3 và khoản 4 Điều 99, các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.

 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp sau đây:

-  Khoản 1 Điều 157 của Luật này;

- Các điều 77, 78, 79, 80, 81, 83, 94 và 98 của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.

Ngoài ra, Điều 157 về Điều khoản chuyển tiếp của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có quy định như sau:  

-        Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực và còn thời hạn hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng để phù hợp với Luật này và để áp dụng quy định của Luật này.

-        Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp ngày trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ Tài chính quy định chi tiết việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này.

-        Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng.

-        Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

-        Việc xử lý số dư Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm quy định tại Điều 97 của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 được thực hiện như sau:

a)    Toàn bộ số dư của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được Bộ Tài chính quản lý để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản;

b)    Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

II.            Theo đó, quy định nhiều điểm mới liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo  hiểm đơn cử như:

1. Bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm

Cụ thể, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 không còn quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm nhằm để đảm bảo thống nhất với các quy định tại Bộ luật Dân sự.

Hiện nay, Bộ luật Dân sự quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Còn tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

2. Mở rộng các loại hình bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định 05 loại hình bảo hiểm sau:

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; 

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Hiện hành, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 chỉ quy định 03 loại hình bảo hiểm là:

- Hợp đồng bảo hiểm con người;

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

3. Bổ sung nội dung bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm

Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

- Đối tượng bảo hiểm;

- Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;

- Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm; (Nội dung bổ sung)

- Thời hạn bảo hiểm;

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm; (Nội dung bổ sung)

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

- Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

4. Tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung quy định cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng bao gồm:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;

+ Đại lý bảo hiểm;

+ Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng thực hiện các quy định sau đây:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng;

+ Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm;

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

+ Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

          Như vậy, Nam Á xin trân trọng thông báo tóm tắt về thông tin áp dụng luật kinh doanh bảo hiểm tới Quý Khách hàng, Quý đối tác. Cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Với Phương châm “Tất cả vì lợi ích khách hàng”, Chúng tôi cam kết sẽ luôn cập nhật thông tin, hỗ trợ và hợp tác tốt hơn trong thời gian sắp tới.

           Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Hỗ trợ trực tuyến

  • MR MINH0933912999

Tài liệu dự án

Tải xuống