Những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 67/2023/TT-BTC về kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Thông tư số 67).

Quy định mới nhiều nội dung

     Thông tư số 67 gồm 7 Chương, 62 Điều và 13 Phụ lục, góp phần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn thị trường.

     Trong đó, để quy định chi tiết khoản 3 Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 67 bổ sung quy định mới về cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; thông báo về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng.

     Bên cạnh đó, quy định về dịch vụ, kỹ thuật, bảo mật và lưu trữ dữ liệu; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

     Để quy định chi tiết khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư quy định mới các nội dung về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

     Nhằm quy định chi tiết khoản 6 Điều 87, khoản 5 Điều 89 và khoản 4 Điều 145 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 67 quy định mới so với quy định hiện hành về phương pháp, cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm xe cơ giới; thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm; tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; tài liệu giới thiệu sản phẩm, bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, thông tin quảng cáo của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe;

Tăng trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

     Đối với quy định liên quan đến đại lý bảo hiểm tại khoản 4 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 67 có sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành.

     Theo đó, tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị; quy định mức thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

     Thông tư số 67 quy định rõ, trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp; không được tự ý xây dựng tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng hoặc tự ý thay đổi nội dung các tài liệu này.

     Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện đại lý bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm quyền lợi của sản phẩm và các đặc thù của sản phẩm bảo hiểm, yêu cầu bên mua bảo hiểm xác nhận vào các tài liệu theo quy định.

     Đồng thời, phải thực hiện ghi âm một số nội dung liên quan đến việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại thời điểm bên mua bảo hiểm ký Bản yêu cầu bảo hiểm. 

     Nội dung ghi âm phải đảm bảo tối thiểu các thông tin: tên, số chứng chỉ đại lý bảo hiểm; nội dung tư vấn của đại lý, quyền lợi đầu tư và rủi ro khi tham gia sản phẩm liên kết đầu tư; mức phí và điều kiện để nhận các quyền lợi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm; thời hạn đóng phí bên mua bảo hiểm lựa chọn để xác nhận phù hợp với năng lực tài chính của bên mua; thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và điều kiện để được hưởng quyền lợi…

     Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

     Đối với việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải kiểm tra độc lập nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm của đại lý trước khi quyết định phát hành hợp đồng nhằm đánh giá việc bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm trên cơ sở tự nguyện, các sản phẩm bảo hiểm được tư vấn phù hợp với nhu cầu tài chính của bên mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, lưu trữ, bảo mật tài liệu, dữ liệu ghi âm theo quy định tại Thông tư này trong thời gian ít nhất 5 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

     Thông tư số 67 có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2023, trừ một số điều khoản chuyển tiếp quy định rõ tại Thông tư số 67.

Nguồn: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Tải về Thông tư 67/2023/TT-BTC Tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống