MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.

MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.
MÔI GIỚI BẢO HIỂM NAM Á KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI GRANDIOSE - NHÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU CHÂU Á ĐẾN TỪ SINGAPORE, KHẲNG ĐỊNH CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI BÁN LẺ BẢO HIỂM CÁ NHÂN TRỰC TUYẾN TỐI ƯU CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.

     Sáng ngày 26/03/2024, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển phân phối bán lẻ bảo hiểm trực tuyến tại thị trường Việt Nam giữa Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á (Nam Á) và Công ty TNHH Grandiose (Grandiose) – Nhà môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm đến từ Singapore đã diễn ra tại trụ sở của Nam Á.

     

     (Đại diện Nam Á JIBC - Ông Nguyễn Đức Thỏa và Đại Diện Grandiose - Ông Shaun Goh bắt tay thỏa thuận hợp tác)

     Tại lễ ký kết, về phía Grandiose có sự hiện diện của Ông Shaun Goh – Giám đốc điều hành của Grandiose đồng thời là đại diện phụ trách dự án ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị của Grandiose, về phía Nam Á có sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể đội ngũ trực tiếp tham gia dự án. Đây được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của cả 2 đơn vị cũng như nâng tầng hợp tác chiến lược của cả đôi bên.

                (Đại diện Nam Á và Grandiose cùng các cán bộ tham gia dự án)

     Hiện nay Nam Á đang là Doanh nghiệp môi giới có doanh thu top đầu trên thị trường môi giới bảo hiểm Việt Nam, đã được Bộ tài chính xếp hạng trong Niên giám thị trường bảo hiểm năm 2022 và được Bộ tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm trao tặng giấy khen ghi nhận những đóng góp cho thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Với những thế mạnh của mình tại thì trường trong nước Nam Á tin rằng sẽ có thể đem lại một dự án, một tương lai mới cho thị trường bán lẻ bảo hiểm trực tuyến trong tương lai, đồng thời ông Nguyễn Đức Thỏa đại diện Nam Á chia sẻ kỳ vọng về dự án đôi bên đang hướng tới tại buổi ký kết như sau “Singapore ngày nay là trung tâm tài chính bảo hiểm khu vực Châu Á. Các Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu thế giới đều đặt trụ sở tại Singapore. Thị trường bảo hiểm Singapore rất phát triển đặc biệt trong lĩnh vực bảo  hiểm trực tuyến. Grandiose là một công ty MGBH truyền thống và có bề dày kinh nghiêm tại Singapore. Grandiose đã có những thay đổi mạnh mẽ để phát triển mảng bán lẻ trực tuyến tại một số thị trường bảo hiểm khu vực. Chúng tôi có nhiều điểm chung và có cùng tầm nhìn về thị trưởng bán lẻ bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam. Chúng tôi có những điểm mạnh riêng và có thể bù đắp cho nhau với mục tiêu mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm mới với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn”.

 

         (Ông Nguyễn Đức Thỏa - Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP MGBH Nam Á trả lời phỏng vấn tại lễ ký kết)

     Trong thời đại công nghệ số và thương mại điện tử đang phát triển thần tốc Bước đi của Nam Á & Grandiose hứa hẹn sẽ mang tới giải pháp công nghệ bán lẻ bảo hiểm trực tuyến toàn diện cho thị trường Việt Nam giúp khách hàng Việt có thể tiếp nhận, trải nghiệm các sản phẩm bảo hiểm thuận lợi – an toàn – chính xác. Bên cạnh đó sự hợp tác này cũng hứa hẹn tầm nhìn chiến lược của hai đơn vị dành cho thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường Châu Á nói chung.

 

(Đại diện Nam Á (bên phải) và Đại diện Grandiose (bên trái) thực hiện ký kết văn bản Thỏa Thuận hợp tác chiến lược dự án Phân phối bán lẻ bảo hiểm trực tuyến tại thị trường Việt Nam)

     Hiện nay Nam Á & Grandiose đang nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cuối cùng để ra mắt dự án tới toàn bộ công chúng, tiếp cận khách hàng. Hy vọng tương lai dự án sẽ thu hút được sự quan tâm của khách hàng Việt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin liên quan tới dự án trên website và fanpage công ty tới quý đối tác, khách hàng quan tâm.

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống