CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM VIỆT NAM 2022

THÔNG TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
MÔI GIỚI BẢO HIỂM  VIỆT NAM NĂM 2022

Ngày 31/08/2023 tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã đăng tải Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2022, trong đó đề cập phân tích thông tin thị trường môi giới bảo hiểm Việt Nam với một số nội dung chính sau đây:

 

"Năm 2022, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm (bao gồm cả môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm) đạt 16.756 tỷ đồng (tăng 13,84% so với năm 2021). Trong đó môi giới bảo hiểm gốc đạt 9.324 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 55,64% (tăng 20,52% so với năm 2021), môi giới tái bảo hiểm đạt 7.432 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 44,36% (tăng 6,42% so với năm 2021). Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới (cả môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm) chiếm 24,09% trong tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ. Tính riêng tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới so với tổng phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 13,39%.

Hoạt động môi giới bảo hiểm được thực hiện trên tất cả các nghiệp vụ, trong đó tập trung chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (tỷ trọng 80,13%), kế đó là bảo hiểm sức khỏe (tỷ trọng 19,71%), bảo hiểm nhân thọ phát sinh không đáng kể (tỷ trọng 0,16%). Phí bảo hiểm thu xếp chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại (chiếm tỷ trọng 50,66%) và nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng 19,07%). Năm 2022, phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới của một số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao so với năm 2021 là: nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh (tăng 11.831%), bảo hiểm nhân thọ (tăng 30,21%), nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ (tăng 29,23%).

Tuy nhiên, xét về giá trị tăng trưởng tuyệt đối thì các nghiệp vụ có mức tăng cao về phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới là bảo hiểm tài sản và thiệt hại (tăng 1.463 tỷ đồng), bảo hiểm cháy nổ (tăng 270 tỷ đồng), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (tăng 101 tỷ đồng), bảo hiểm trách nhiệm (tăng 43 tỷ đồng). Một số nghiệp vụ có giá trị phí thu xếp giảm đáng kể so với năm 2021 là bảo hiểm hàng không (giảm 76 tỷ đồng), bảo hiểm xe cơ giới (giảm 6,5 tỷ đồng).

 

Biểu 14. Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2021-2022

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tập trung chủ yếu ở 06 doanh nghiệp là Aon, Marsh, Willis Tower Watson, LK, Bảo An, Nam Á (tổng thị phần là 94,79%). 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm còn lại chiếm thị phần 5,21%.

 

Biểu 15. Tỷ trọng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2022

 

Năm 2022, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Năm 2022, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 10,99% so với năm 2021. Trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 884 tỷ đồng (tăng 11,9% so với năm 2021), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 239 tỷ đồng (tăng 5,7% so với năm 2021), doanh thu từ hoạt động phụ trợ bảo hiểm, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 167 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm trên phí bảo hiểm thu xếp bình quân là 6,7%, trong đó tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc bình quân là 9,5%, tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm bình quân là 3,2%.

 

Biểu 16. Hoa hồng môi giới bảo hiểm theo nghiệp vụ giai đoạn 2021-2022

                                                                                                                                              Đơn vị: Tỷ đồng

>>>>> Tải về File Niên giám thị trường Bảo Hiểm Việt Nam năm 2022 tại đâyNguồn: Bộ Tài Chính.

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống